Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025

 Riaditeľstvo Materskej školoy Svederník 21, 013 32 Svederník v súlade s § 59 ods. 3 zákona NR SR     č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po dohode     so zriaďovateľom Obec Svederník oznamuje, že:

Zápis detí do Materskej školy Svederník na školský rok 2024/2025  sa uskutoční

v dňoch od 6.mája do 10.mája 2024.

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.  

Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon") sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú: 

 deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a následne

 deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka. 

Podľa § 59b ods. 2 školského zákona, ak ide o dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (dieťa ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka vrátane), zákonný zástupca podáva žiadosť o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa, ak nepodá žiadosť o prijatie dieťaťa do cirkevnej materskej školy alebo súkromnej materskej školy. Forma podávania žiadosti:

1.  osobne, riaditeľke  MŠ (v termíne od 6. do 10. mája v  čase od 11:00-16:00 hod.)

2. Poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy.

3. e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na: ms21.svedernik@gmail.com

4. Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

  • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
  • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.


Podmienky prijímania detí: 

1. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára          pre deti a dorast.

2. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a deti zo spádovej oblasti MŠ.

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ po prijatí všetkých detí,         pre ktoré je v šk. roku 2024/2025 predprimárne vzdelávanie povinné, sa prednostne prijímajú deti: 

1. deti, ktorých súrodenci už navštevujú Materskú školu Svederník,

2. deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane veku samostatné 

3. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov veku. V závislosti od voľnej kapacity sa prijímajú deti podľa veku: 

-  najskôr tie deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov 

-  deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky

- deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky


Deti, u ktorých sú identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len "ŠVVP"), zákonný zástupca k žiadosti predloží:

  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • Vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • Odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.)

Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP

  • do "bežnej" materskej školy (ako individuálne začleneného alebo vzdelávajúceho                         sa  v špeciálnej triede bežnej materskej školy) alebo
  • do materskej školy pre deti so ŠVVP (ak ide o materskú školu pre deti so zdravotným znevýhodnením, ide o špeciálnu materskú školu).


O PRIJATÍ alebo NEPRIJATÍ dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania rozhodne riaditeľka  materskej školy najneskôr do 30. júna 2024.


Ako lepšie zvládnuť adaptáciu dieťaťa do materskej školy a čo by dieťa malo vedieť nájdete tu.

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy                  a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
→ jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

→ ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo

→ ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
→ jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo
→ vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou        a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením) - Písomné vyhlásenie.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie       sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy - Písomné vyhlásenie 1 

Vo Svederníku 12.3.2024                                                                                     Mgr. Martina Kršková

                                                                                                                                      riaditeľka MŠ Svederník


Písomné vyhlásenie:

Písomné vyhlásenie 1: