ZÁPIS DETÍ DO MŠ 2022/2023

   Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023

Riaditeľstvo Materskej školy Svederník č.21,013 32 Svederník v súlade s § 59 ods. 3 zákona NR SR             č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov          v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že:

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční v dňoch od 2.mája do 13.mája 2022

v čase od 11:00 do 15:30 hod.

ZÁPIS DO MŠ SA USKUTOČNÍ BEZ OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI DETÍ


Forma podávania žiadosti:

1. Zákonný zástupca prinesie vyplnenú žiadosť osobne do MŠ v termíne od 2.mája do 13.mája 2022.  Tlačivo žiadosti je možné prevziať osobne v MŠ, alebo stiahnuť na webovej stránke mssvedernik.sk (v časti Oznamy, v sekcii - Zápis detí do MŠ)

2. Poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy.

3. Prostredníctvom e-mailu odoslaním naskenovaného tlačiva na: ms21.svedernik@gmail.com


Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

1. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a o jeho povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

2. Pre dieťa, ktoré k 31.8.2022 dovŕši vek 5 rokov veku, je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/23 povinné. Tieto deti sa prijímajú do MŠ prednostne, ak majú trvalý pobyt v obci Svederník, ich spádovou školou je Materská škola Svederník.

3. Deti, ktoré nedovŕšia do 31.8.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas CPPPaP.

4. Ak dieťaťa k 31.8.2022 dovŕši šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, riaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe:

 • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
 • a s informovaným súhlasom zákonných zástupcov dieťaťa.

5. Materská škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 59 ods. 6 školského zákona:

 • meno a priezvisko dieťaťa, jeho dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné        číslo, štátnu príslušnosť, národnosť
 • meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zákonných zástupcov dieťaťa a kontakt na účely komunikácie. Ak sa dieťa alebo zákonný zástupca nezdržiava na adrese trvalého pobytu, uvedie sa miesto, kde sa obvykle zdržiava.

6. Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré vydá     do 30. júna po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy. Na rozhodovanie o prijatí do          školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.

Ostatné podmienky zápisu dieťaťa:

 • deti, ktoré doposiaľ nenavštevovali inú materskú školu
 • deti, ktoré majú v MŠ súrodenca
 • na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku.

Deti, u ktorých sú identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len "ŠVVP"), zákonný zástupca k žiadosti predloží:

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • Vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • Odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.)

Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP

 • do "bežnej" materskej školy (ako individuálne začleneného alebo vzdelávajúceho sa                     v špeciálnej triede bežnej materskej školy) alebo
 • do materskej školy pre deti so ŠVVP (ak ide o materskú školu pre deti so zdravotným znevýhodnením, ide o špeciálnu materskú školu).

O PRIJATÍ alebo NEPRIJATÍ dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania rozhodne riaditeľ materskej školy do 30. júna 2022.

Dôležité !!!

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
→ jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

→ ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo

→ ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
→ jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo
→ vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením) - Písomné vyhlásenie.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy - Písomné vyhlásenie 1 

Ďalšie podrobnosti Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Písomné vyhlásenie:

Písomné vyhlásenie 1:

Podmienky prijímania detí:  Smernica o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie