POPLATKY

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov MŠ. Výška príspevkov je určená vo VZN obce Svederník č.2/2022. s účinnosťou od 1.1.2023

23,00 eur za celodenný pobyt v materskej škole

15,00 eur za poldenný pobyt v materskej škole

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.


Spôsob úhrady:

  • bezhotovostným platovým stykom*

*Bankové spojenie na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ:

Číslo účtu: 554832002/5600

IBAN: SK95 5600 0000 0055 4832 0002


Všeobecné záväzné nariadenie obce Svederník č.2/2022 TU