POPLATKY

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov MŠ. Výška príspevkov je určená vo VZN obce Svederník č.3/2019. platného od 1.11.2019. 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci.


Spôsob úhrady:

  • bezhotovostným platovým stykom*

*Bankové spojenie na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ:

Číslo účtu: 554832002/5600

IBAN: SK95 5600 0000 0055 4832 0002


Všeobecné záväzné nariadenie obce Svederník č.3/2019