TRIEDY

V školskom roku 2020/2021 navštevuje našu materskú školu 61 detí, ktoré sú rozdelené podľa veku do troch tried. 

                Včielky 

                  Motýliky

             Lienky