TRIEDY

V školskom roku 2020/2021 navštevuje našu materskú školu 61 detí, ktoré sú rozdelené podľa veku do troch tried.